Algemene voorwaarden Pharos Zelfbeleggen versie augustus 2012

Artikel 1. Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Deelnemer: de persoon of rechtsvorm waarmee Pharos Zelfbeleggen een overeenkomst heeft afgesloten.

Deelname: het recht van de deelnemer om gebruik te maken van de dienstverlening van Pharos Zelfbeleggen.

Accountgegevens: de gebruikersnaam en het wachtwoord die de deelnemer gebruikt teneinde gebruik te kunnen maken van de dienstverlening.

Dienstverlening: de producten en diensten die door Pharos Zelfbeleggen op enig moment worden aangeboden.

Pharos Zelfbeleggen: handelsnaam van de onderneming Pharos Zelfbeleggen.

Producten: alle door Pharos Zelfbeleggen aangeboden beleggingsinformatie, verkoopsignalen, weekberichten, portefeuilles, e-mailberichten en cursussen.

Vervaldag: de datum waarop een betaalde deelnameperiode eindigt.

Website: de website van Pharos Zelfbeleggen te vinden op www.pharoszelfbeleggen.nl.

Applicatie: de applicatie van Pharos Zelfbeleggen te vinden op www.pharoszelfbeleggen.nl

Artikel 2. Toepasselijkheid

Voor zover daarvan in onderlinge overeenstemming tussen partijen niet schriftelijk is afgeweken, zijn onderstaande artikelen van toepassing op elke aanbieding, opdracht of overeenkomst van of met Pharos Zelfbeleggen. Algemene voorwaarden van deelnemer c.q. derden zijn voor Pharos Zelfbeleggen niet bindend en niet van toepassing.

Artikel 3. Aanbieding en acceptatie

Pharos Zelfbeleggen behoudt zich het recht voor om aanvragen voor dienstverlening te weigeren, hetgeen de wederpartij zal worden medegedeeld.

Artikel 4. Aanvang van de deelname

Deelname komt tot stand op de dag dat aan de volgende voorwaarden is voldaan:

- Er is een volledige door deelnemer ingevulde aanvraag ontvangen.

- Het verschuldigde deelnamebedrag is ontvangen.

- De door deelnemer verzochte deelname is door Pharos Zelfbeleggen geaccepteerd.

- Deelnemer heeft zich akkoord verklaard met onderhavige Algemene Voorwaarden en de disclaimer van Pharos Zelfbeleggen. De disclaimer is terug te vinden op de website.

- Deelnemer ontvangt per e-mail een bevestiging van de acceptatie door Pharos Zelfbeleggen.

- De startdatum van de deelname gaat in op de datum waarop Pharos Zelfbeleggen het voor deelname door deelnemer verschuldigde jaar- of maandbedrag heeft ontvangen.

Artikel 5. Duur en beëindiging

De duur van de deelname wordt bepaald door het type afgesloten deelname: deelnemer kan kiezen voor deelname per maand of jaar.

Een (proef- of cursusgebonden) deelname zal automatisch op de vermelde einddatum worden beëindigd zonder dat een activiteit van de deelnemer nodig is. In dat geval zal de toegang tot de applicatie worden geblokkeerd en zal de dienstverlening aan de deelnemer worden gestopt. Indien deelnemer de deelname wenst te verlengen dient deelnemer ervoor te zorgen dat het verschuldigde deelnamebedrag voor de nieuwe termijn (jaar of maand) tijdig door Pharos Zelfbeleggen is ontvangen.

Deelnemer kan op elk moment het deelnamettype wijzigen of deelname schriftelijk of per e-mail opzeggen. In geen geval vindt restitutie van deelnamegeld plaats.

Pharos Zelfbeleggen heeft het recht deelname zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen en/of de toegang tot de dienstverlening geheel of gedeeltelijk en al dan niet tijdelijk te blokkeren, indien:

-deelnemer beschikkingsonbevoegd is/blijkt;

-deelnemer de dienstverlening gebruikt anders dan strikt persoonlijk, waarvoor de dienstverlening bedoeld is, of in strijd met de algemene voorwaarden;

-deelnemer één of meer van zijn of haar verplichtingen jegens Pharos Zelfbeleggen niet nakomt.

Artikel 6. Inhoud van de dienstverlening

Pharos Zelfbeleggen verleent haar diensten met inachtneming van de Gedragscode Keurmerk Financiële Dienstverlening, art. 5:64 Wft, art. 15 Besluit Markt misbruik en Burgerlijk Wetboek 3 art. 15d.

Deelnemer heeft toegang tot het beveiligde gedeelte van de applicatie door middel van de aan deelnemer toegekende accountgegevens. Het beveiligde gedeelte van de applicatie biedt deelnemer toegang tot alle beleggingsinformatie, inclusief details, aan- en verkoopsignalen, persoonlijke portefeuille, historische performance, overzichten en instellingen.

Artikel 7. Uitvoering van de dienstverlening

Pharos Zelfbeleggen is gerechtigd de inhoud van de dienstverlening zo in te richten als Pharos Zelfbeleggen op enig moment beslist.

Pharos Zelfbeleggen behoudt zich het recht voor procedurele en technische wijzigingen en/of verbeteringen ten aanzien van de dienstverlening, procedures, tarieven en overige voorwaarden door te voeren. Indien enige wijziging de dienstverlening nadelig beïnvloedt, zal Pharos Zelfbeleggen zich inspannen deelnemer hierover te informeren.

Pharos Zelfbeleggen zal zich inspannen een zo groot mogelijke beschikbaarheid van de dienstverlening aan te bieden. Pharos Zelfbeleggen kan echter niet garanderen dat de dienstverlening te allen tijde zonder beperkingen of storingen zal functioneren. Pharos Zelfbeleggen streeft ernaar storingen en beperkingen zo spoedig mogelijk te verhelpen en eventuele hinder daarvan aan het adres van deelnemer zo beperkt mogelijk te houden en deelnemer tijdig te informeren.

Pharos Zelfbeleggen behoudt zich het recht voor om in verband met service, onderhoud en beveiliging van het netwerk, de dienstverlening en/of de systemen van Pharos Zelfbeleggen, de toegang tot de dienstverlening en/of haar systeem en/of netwerk al dan niet tijdelijk te blokkeren of het gebruik daarvan te beperken, indien zulks in de opvatting van Pharos Zelfbeleggen nodig is. Pharos Zelfbeleggen zal, indien mogelijk, deelnemer tijdig van zulke maatregelen op de hoogte stellen.

Artikel 8 beleggingsrisico’s en beleggerrisicoprofiel

De waarde van een belegging kan fluctueren en wordt door Pharos Zelfbeleggen niet gegarandeerd. In het verleden behaalde resultaten en/of fictieve resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Wisselkoersen kunnen ertoe leiden dat de waarde van beleggingen stijgt of daalt. Deelnemer geeft uitdrukkelijk te kennen:

- dat hij of zij voldoende informatie heeft ontvangen om zich een oordeel te vormen over de inhoud en omvang van de dienstverlening van Pharos Zelfbeleggen en dat hij kennis heeft genomen van de informatie op de website en applicatie, en

- dat hij of zij zich volledig bewust is van de risico's en gevolgen verbonden aan het beleggen in effecten en deze risico's en gevolgen te aanvaarden.

Artikel 9. Tarieven en betaling

Alle genoemde tarieven, alsmede eventuele overeengekomen tarieven zijn inclusief 19% BTW, tenzij anders vermeld.

Pharos Zelfbeleggen heeft het recht de tarieven te wijzigen. Deze wijzigingen worden minimaal een maand voordat deze ingaan bekend gemaakt aan deelnemer.

De door deelnemer aan Pharos Zelfbeleggen verschuldigde bedragen voor de dienstverlening worden na aanvang van de dienstverlening in rekening gebracht.

Artikel 10. Verplichtingen deelnemer

Deelnemer zal bij het gebruik van de dienstverlening de belangen van Pharos Zelfbeleggen niet schaden.

De via deelname verkregen informatie is alleen bestemd voor persoonlijk gebruik, en niet overdraagbaar aan derden. Het is nadrukkelijk niet toegestaan de informatie ten behoeve van derden te dupliceren, te distribueren, voor derden toegankelijk te maken of op welke wijze dan ook aan derden door te geven.

Indien Pharos Zelfbeleggen vermoedt dat deelnemer in strijd handelt met de deelnamevoorwaarden, is Pharos Zelfbeleggen gerechtigd deelnemer onmiddellijk de toegang tot de dienstverlening te ontzeggen en/of andere maatregelen te nemen die Pharos Zelfbeleggen geraden voorkomen, zonder dat deelnemer aanspraak kan maken op schadevergoeding ter zake, of op restitutie van vooruitbetaalde vergoedingen.

Deelnemer verleent toestemming aan Pharos Zelfbeleggen om zijn of haar persoonsgegevens op te nemen en te verwerken in de deelnemersregistratie van Pharos Zelfbeleggen die benodigd is voor een goede uitvoering van de dienstverlening. Persoonsgegevens waarover Pharos Zelfbeleggen de beschikking krijgt, worden in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens behandeld en verwerkt. Wijzigingen in de gegevens van deelnemer dient deelnemer direct schriftelijk mede te delen aan Pharos Zelfbeleggen. Als deelnemer dit niet doet, is deelnemer aansprakelijk voor eventuele schade die Pharos Zelfbeleggen of deelnemer zelf als gevolg daarvan lijdt.

Artikel 11. Aansprakelijkheid

Alle informatie van Pharos Zelfbeleggen wordt te goeder trouw gepubliceerd. Pharos Zelfbeleggen geeft geen bevestiging of garantie, expliciet noch impliciet, aangaande de nauwkeurigheid of volledigheid van informatie en er mag niet als zodanig op worden vertrouwd.

De informatie van Pharos Zelfbeleggen bevat nimmer een garantie. Dit betekent dat deelnemer geen rechten kan ontlenen aan genoemde koopsignalen en dat het mogelijk is dat gestelde beleggingsdoelen niet worden bereikt.

Pharos Zelfbeleggen is op geen enkele wijze verantwoordelijk en aansprakelijk voor verliezen of teleurstellende resultaten van beleggingen van deelnemer. De aan deelnemer verstrekte beleggingsinformatie wordt uitsluitend gegenereerd door een set van rekenregels. De rekenregels behelzen nimmer een garantie en representeren uitsluitend de ideeën van Pharos Zelfbeleggen.

Alle beleggingsinformatie afkomstig van Pharos Zelfbeleggen dient door deelnemer zelf getoetst te worden op geschiktheid voor hem of haar individueel op het gebied van fondskeuze, beleggingsportefeuille, beleggingsrisico, verdeling over beleggingscategorieën en beleggingsstrategie.

Het is expliciet de verantwoordelijkheid en bevoegdheid van deelnemer een besluit te nemen om op basis van aangeboden beleggingsinformatie al dan niet een order voor een transactie in effecten te geven. Door het nemen van een dergelijke beslissing wordt deelnemer geacht de consequenties van zijn of haar beslissingen geheel te overzien en de daarmee samenhangende risico’s te accepteren.

Pharos Zelfbeleggen is bij haar activiteiten afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waar Pharos Zelfbeleggen weinig of geen invloed op kan uitoefenen. Pharos Zelfbeleggen kan derhalve op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit de relatie met derden of het verbreken ervan ongeacht of de schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met Pharos Zelfbeleggen.

Pharos Zelfbeleggen is niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik van de website of applicatie, waaronder schade ten gevolge van virussen of de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Pharos Zelfbeleggen.

Pharos Zelfbeleggen is niet aansprakelijk voor het gebruik of de inhoud van internetpagina's waarnaar op de website of in de applicatie een link is opgenomen of van internetpagina's waarop een link is opgenomen naar de website of applicatie van Pharos Zelfbeleggen.

Pharos Zelfbeleggen is, behoudens eigen opzet of grove schuld, niet aansprakelijk voor schade die direct of indirect voortvloeit uit:

- het geheel of gedeeltelijk niet bereikbaar zijn of anderszins niet behoorlijk functioneren van de website of applicatie;

- het niet ontvangen of gedeeltelijk niet ontvangen of anderszins niet behoorlijk functioneren van de e-mailberichten van Pharos Zelfbeleggen.

- wijziging, opschorting en/of beëindiging van de deelname aan de dienstverlening.

Deelnemer vrijwaart Pharos Zelfbeleggen voor alle aanspraken op, voortvloeiend uit het gebruik van, of het vertrouwen op de verstrekte informatie, met onbeperkt inbegrip van enigerlei winstderving of andere schade, direct of daaruit resulterend.

Deelnemer vrijwaart Pharos Zelfbeleggen voor alle aanspraken op schadevergoeding in geval van overmacht. Overmacht bestaat indien de uitvoering van de deelname en/of deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk wordt gehinderd door omstandigheden gelegen buiten de wil van Pharos Zelfbeleggen.

Deelnemer is aansprakelijk voor alle schade die Pharos Zelfbeleggen mocht lijden ten gevolge van een aan deelnemer toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de deelname en deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 12. Wijziging van de Algemene Voorwaarden

Pharos Zelfbeleggen behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds overeengekomen deelname met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging. Wijzigingen zullen bekend gemaakt worden via de website, applicatie, of via e-mail.

Indien deelnemer een wijziging in deze Algemene Voorwaarden niet wil accepteren, kan hij of zij tot de datum waarop de nieuwe Algemene Voorwaarden van kracht worden afzien van verdere deelname tegen deze datum of op de ontvangstdatum van de opzegging indien deze na de ingangsdatum van de wijziging is. Pharos Zelfbeleggen zal in dat geval het reeds betaalde deelnamegeld niet retourneren.

Artikel 13. Klachten en geschillen

Op deze overeenkomst, alsmede op de wijze van totstandkoming en uitvoering daarvan, is Nederlands recht van toepassing.

Geschillen tussen deelnemer en Pharos Zelfbeleggen worden aanhangig gemaakt bij de bevoegde rechter te Alkmaar, dan wel ter keuze van Pharos Zelfbeleggen, bij de bevoegde rechter van de woonplaats van deelnemer.

Als om welke reden dan ook op lid 2 van dit artikel geen beroep kan worden gedaan, wordt het geschil dan wel de onzekerheid aanhangig gemaakt bij de bevoegde Nederlandse rechter.

Het gestelde in lid 2 en 3 van dit artikel laat onverlet dat deelnemer op grond van de klachtenregeling van Pharos Zelfbeleggen een klacht kan indienen. Pharos Zelfbeleggen zal de klacht in behandeling nemen, administreren en tijdig behandelen en reageert hierop binnen dertig dagen na ontvangst van de klacht schriftelijk inhoudelijk, tenzij dat redelijkerwijs niet mogelijk is. In dat geval wordt aan deelnemer binnen die termijn schriftelijk kenbaar gemaakt wanneer de inhoudelijke reactie uiterlijk aan hem wordt medegedeeld.

Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze Algemene Voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Pharos Zelfbeleggen en deelnemer in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.

Artikel 14. Slotbepalingen

De Nederlandse tekst van de Algemene Voorwaarden prevaleert boven vertalingen daarvan.

Als om enigerlei reden op een bepaling van deze Algemene Voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, geldt tussen partijen dat aan de desbetreffende bepaling een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis moet worden toegekend waarop wel een beroep kan worden gedaan.

Bij eventuele tegenstrijdigheden tussen het gestelde in deze Algemene Voorwaarden en het gestelde in andere documenten die tussen partijen zijn of worden uitgewisseld, geldt dat het gestelde in deze Algemene Voorwaarden voorgaat.

Afspraken die afwijken van de bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden zijn uitsluitend mogelijk indien deze tussen partijen schriftelijk zijn vastgelegd en ondertekend.

Indien u twijfelt over de betekenis van enigerlei verstrekte informatie, neem dan contact op met Pharos Zelfbeleggen via onze contactpagina of stuur ons een e-mailbericht.